Samtiden.com

Du är här

Föreläsningar om Bibeln: Gudsbegreppet och livets mening i en sekulär värld

I den första artikeln om Jordan Petersons Bibelföreläsningar noterade vi att hans infallsvinkel är sekulär. Vi redogjorde också för några av de filosofer som har inspirerat honom.
I denna artikel ska vi kika lite närmare på hur Peterson hanterar meningsfrågan. Vi avslutar med att granska vi hans sekulära definition av Gudsbegreppet.

Madonna and Child with the Milk Soup

Gerard David: Madonna and Child with the Milk Soup. Källa: Wikimedia.

Kritik av den postmoderna vetenskapskritiken

Den postmoderna vetenskapskritiken säger att vi kan tolka verkligheten på ett oräkneligt antal sätt. Detta är en korrekt observation. Det innebär dock inte att alla tolkningar därmed är lika giltiga.
Om alla tolkningar vore lika giltiga, skulle vi drunkna i kaos. Det faktum att vi inte gör det, indikerar att den postmoderna kritiken är falsk.
Det postmoderna motargumentet ser ut på följande sätt: våra perceptioner och uppfattningar är strukturerade av diskurser som har valts ut av makten och klassificerats som sanna. Uttryckt på ett annat sätt: vi ser den verklighet som makten vill att vi ska se och det är en av makten ordnad verklighet.
Petersons motargument är att sanningar måste vara funktionella och skälet är att det faktiskt existerar en objektiv verklighet. Det spelar ingen roll hur vi konstruerar verkligheten, om vi hoppar från ett hustak och fallhöjden är tillräckligt hög, kommer vi att slå ihjäl oss.
Postmodernisterna har alltså fel när de säger att de enda restriktioner som existerar på diskurser är maktförhållanden. Det finns en objektiv verklighet och teorier som inte är funktionellt sanna, dvs. sanna i en darwinistisk mening, kan ta död på oss.
På denna punkt är Peterson således allierad med den traditionella vetenskapssynen mot den postmoderna vetenskapskritiken.

Kritik av den traditionella vetenskapssynen

Peterson är också kritisk mot den traditionella vetenskapssynen och hans kritik blir primärt synlig i hans diskussion om värderingars roll i mänskligt liv.
Problemet med den traditionella vetenskapssynen är att den exkluderar subjektet. Världen antas bestå av objekt vars beteenden kan beskrivas, förklaras och förutsägas. Människan är i detta perspektiv en produkt av samspelet mellan natur och kultur och har därför ingen särställning i tingens ordning.
Peterson menar att människor är unika i det att de är subjekt. De är verktygsanvändande subjekt.
Vad innebär det?

Handling och värden

När vi betraktar verkligheten ser vi inte primärt materiella objekt. Vi ser verktyg som vi kan använda för att förverkliga våra syften. Våra syften är i sin tur determinerade av våra värderingar. Eftersom vårt värdesystem bestämmer vilka målsättningar vi har, bestämmer det också om vi uppfattar ett objekt som ett objekt eller som ett verktyg.
När postmodernister säger att alla kulturer är lika mycket värda, säger de egentligen att alla värden är lika värdelösa. Den postmodernistiska kritiken är därför ohållbar ur en psykologisk synvinkel. Om alla värden är lika mycket värda, finns det inget att göra. Den postmoderna kritiken paralyserar individen.
En förutsättning för att vårt värdesystem ska kunna selektera objekt åt oss, är tvärtom att det har en hierarkisk organisation.
Det är också skälet till att den postmoderna samhällskritiken vilar på en dold, marxistisk premiss. Den marxistiska historiefilosofin förser i hemlighet den postmoderna kritiken med den värdehierarki som den offentligen förnekar.

Livets mening

Peterson identifierar två villkor för ett meningsfullt liv. För det första: människan måste vara ett subjekt. Hon måste vara kapabel till något som liknar fri vilja. För det andra: hon måste ha en värdehierarki.
Man måste således inte tro på en transcendental Gud för att ens liv ska bli meningsfullt. I den mesopotamiska skapelseberättelsen Enuma elish har Marduk en nobel målsättning: han ska rädda världen från kaosdraken Tiamat.
Peterson menar att moderna människor kan emulera Marduk: vi kan transformera kaoset i oss själva, i våra relationer och i samhället till en gynnsam ordning. När vi gör det, fylls våra liv av mening.
Detta förutsätter dock att vi är subjekt, dvs. att vi är kapabla att handla ändamålsrationellt och att vi har en värdehierarki som vägleder oss. Vi måste anse att ordning är bättre än kaos och vi måste kunna transformera det sistnämnda till det förstnämnda.

Gudsbegreppet. En sekulär tolkning

För kristna är Gud en varelse som befinner sig i en transcendental sfär. I realiteten är Gud ett personifierat moraliskt ideal.
Gudsbegreppet har en lång och invecklad historia.
Moraliska ideal manifesteras först i handlingar. Det började således med att människor observerade varandra. De upptäckte att vissa individer var framgångsrika eller beundransvärda medan andra var misslyckade och kanske endast värda förakt och de började imitera de förstnämnda.
Det innebar att de agerade ut ett ideal som de inte förstod och därför inte kunde representera abstrakt. Idealet var förkroppsligat.
Vad innebär detta? Kan vi ha kunskaper utan att kunna artikulera dem?
Inkarnerad kunskap är kunskap som vi inte kan artikulera. Det är kunskap som är förkroppsligad. Shakespeares dramer innehåller Freuds psykoanalys, men i inkarnerad form. Shakespeare och Freud säger i realiteten samma sak, men hos Freud är kunskapen artikulerad till en abstrakt teori.
Det kanske vanligaste exemplet på inkarnerad kunskap är cykling. Anledningen till att vi kan cykla är inte att vi har lärt oss en teoretisk instruktion utantill. Kunskapen sitter i kroppen. Vi vet hur vi ska göra, utan att kunna framställa det.
Peterson beskriver det som att vi åtminstone delvis lever i en dröm och att denna dröm är vår oartikulerade kunskap. Vi agerar ut drömmen utan att ofta förstå det. Vi har en kropp och en personlighet som vi bara delvis förstår. Vi är influerade av vår familj, signifikanta andra och vår kultur och vi agerar ut allt detta utan att riktigt förstå varför.
Gudsbegreppet var initialt sett ett inkarnerat moraliskt ideal. Det var ett ideal som människor agerade ut. Det blev en artikulerad moralisk idé när människor hade lyckats besvara följande fråga: vad har alla dessa framgångsrika och beundransvärda människor gemensamt?
Resultatet blev en slags kondenserad visdom. Människor behövde inte längre imitera varandra. Istället hade de fått ett abstrakt, moraliskt ideal att förhålla sig till. Därmed återstod endast en sak: att personifiera denna visdom.
Till följd därav var Gud ett faktum.

Gud och människan

Vi moderna människor lever i kristendomens skugga. Det moraliska idealet är inte längre personifierat, istället existerar det som en abstrakt representation av vad som utmärker moraliskt korrekt beteende.
På detta sätt skänker det kristna idealet mening åt människors liv. Det förser oss med en värdehierarki. Det spelar ingen roll om vi tror på eller inte tror på en transcendental Gud. Värdesystemet ger oss något att sträva efter och det är denna strävan som ger livet mening.
De bibliska berättelserna ger visst stöd åt denna sekulära tolkning.
Newton trodde att Gud hade skapat ett självgående universum och sedan dragit sig tillbaka. I Gamla testamentet är Gud aktiv, men i takt med att berättelsen fortskrider, blir han allt mindre synlig. Istället träder individen fram. I takt med att det personifierade, moraliska idealet blir allt mindre personifierat och alltmer abstrakt, blir individernas roll i det bibliska dramat allt viktigare.

Nästa artikel

I nästa artikel ska vi syna Petersons sekulära tolkning av skapelseberättelsen.

Föreläsningar om Bibeln: Paradismyten

Freud hade fel när han beskrev kristendomen som en infantiliserande ideologi. Marx hade fel när han sade att religioner är ett opium för folket.
Jordan Petersons argument är darwinistiskt. Han är övertygad om att anledningen till att Bibelns berättelser inte är bortglömda är att de innehåller värdefull kunskap. De inrymmer visdomar som har ackumulerats under tusentals år och som presenteras i Bibeltetxterna i starkt komprimerad form.

Michelangelos The Downfall of Adam and Eve and their Expulsion from the Garden of Eden

Michelangelos The Downfall of Adam and Eve and their Expulsion from the Garden of Eden. Källa: Wikimedia.

Paradiset

Paradiset är en trädgård omsluten av en mur. Muren representerar kultur och ordning, trädgården eller naturen representerar kaos. I paradiset råder balans mellan natur och kultur eller kaos och ordning.
Paradismyten är en av de centrala berättelserna i Bibeln. Den brottas med människans fundamentala problem: hennes självmedvetande. Djur är medvetna om sin omvärld, men de är inte medvetna om sig själva. Det är skälet till att vi upplever djur som renhjärtade. De kan varken göra gott eller ont.
Inte heller Adam och Eva förefaller heller vara medvetna om sig själva. Livet i paradiset präglas av en himmelskt klar oskuldsfullhet.
Ordet "paradis" refererar till balans mellan ordning och kaos. Det kan nämligen bli för mycket eller för litet av båda. För mycket ordning blir lätt despotisk, för lite ordning borgar för kaos.
Det är naturligtvis också skälet till att det finns en orm i paradiset. Paradiset kännetecknas av god ordning, men ordning förutsätter kaos. Ormen representerar kaoset i berättelsen. Utan en orm eller en annan representant för kaos riskerar ordningen att bli tyrannisk.

Adam och Eva fördrivs från paradiset

Den av Gud skapade trädgården är ett paradis därför att det råder perfekt balans mellan kaos och ordning. Det är dock en känslig balans och den rubbades när Adam och Eva smakade av den förbjudna frukten.
Varför?
När Adam och Eva hade ätit av frukten från kunskapens träd, upptäckte de sig själva. De förstod att de var nakna och började leta efter något att skyla sig med.
Kort uttryckt: de hade blivit självmedvetna.
En konsekvens av självmedvetenheten var att Adam och Eva blev medvetna om skillnaden mellan gott och ont. Det förstod att de var kapabla till ondskefulla handlingar.
Detta hotade balansen mellan kaos och ordning och Gud fördrev dem därför från paradiset.

Människan i historien

Självmedvetandet är människans unika predikament. Självmedvetandet är förbundet med upptäckten av tiden. Utanför paradiset är människan dömd att leva ett liv i existentiell ångest, ständigt medveten om sina tillkortakommanden och sin ändlighet.
Adam och Eva upptäckte en värld full av orättvisor och brutalitet. De förstod att de måste arbeta för att överleva, att de levde i dödens skugga i en historisk värld, utan en Gud som garanterar balansen mellan kaos och ordning.

Optimism och realism

Den ryske författaren Leo Tolstoj var djupt nedstämd när han stod på toppen av sin karriär. Det som gjorde Tolstoj deprimerad var kristendomens kris. Den förstärkte inte endast hans medvetande om den egna ändligheten, den övertygade honom att allt som han hade gjort och kunde göra saknade mening. Denna insikt kastade honom in i en djup depression förbunden med självmordstankar.
Peterson menar att den bibliska berättelsen om Adam och Eva är optimistisk och realistisk. Livet är lidande och lidandet är förbundet med det faktum att vi är självmedvetna. Likväl är det möjligt att bära detta lidande med värdighet. Det är möjligt att finna mening i livet.
Var finner vi livets mening?
Vi hittar inte meningen i tron på en transcendental Gud, utan i försöket att balansera kaos och ordning. Därmed kan vi också besvara frågan: vad borde Adam och Eva ha gjort när de blev erbjudna den förbjudna frukten?
De borde ha försvarat den känsliga balans mellan ordning och kaos som rådde i paradiset och de hade kunnat göra det på ett tämligen enkelt sätt: genom att tacka nej till ormens erbjudande.
Peterson menar att vi finner mening när vi handlar i syfte att transformera kaos till ordning. Meningen finns inte i tron på en idé, utan i försöket att förverkliga den. Peterson har sagt att vi inte behöver några grandiosa politiska scheman för att förbättra världen. Det räcker med att vi ställer våra egna liv i ordning. Om alla människor gjorde likadant, skulle världen bli en bättre plats. Dessutom skulle statens makt kunna begränsas radikalt.
Hur transformerar vi kaos till ordning?
Vi gör det genom att sträva efter att vara sanningsenliga. Skapelseberättelsen ger oss härvidlag en ledtråd. Gud har inte endast skapat en ordnad värld ur ett formlöst kaos, han säger också att det som han har skapat är en god värld. Det är förvisso ingen perfekt värld, men det är en värld i jämvikt. Med sanningens hjälp kan vi, menar Peterson, finna en ny balans mellan ordning och kaos.

Existentialistisk filosofi

Petersons Bibeltolkning är influerad av existentialistisk filosofi. När Freud förklarade individuella psykopatologier, brukade han hänvisa till familjeförhållanden. För honom var neuroser en avvikelse från ett ideal, den från neuroser fria individen.
Existentialisterna vände på resonemanget. För dem var psykopatologier människans defaultposition och skälet är att människans existensvillkor är tragiska. Människans självmedvetande gör henne unikt utsatt.
Det är i detta sammanhang som vi ska förstå Petersons fascination inför Nietzsches kristendomskritik. Nietzsche var övertygad om att kristendomens kris skulle leda till nihilism och socialistisk totalitarism.
Nihilismen är produkten av ett rationellt argument, men den leder till ett icke-autentiskt liv. Socialister förväxlar teori och verklighet och försöker följaktligen implementera idéer som strider mot människans natur.

Nästa artikel

I nästa artikel ska vi kika lite närmare på gudsbegreppet och frågan om livet kan ha en mening i en sekulär värld.

Introduktion: Föreläsningar om Bibeln

För två år sedan var den kanadensiske psykologen Jordan Peterson en anonym universitetslärare som föreläste om de mest abstrusa saker. Idag betraktas han av somliga som en av en av västvärldens mest prominenta intellektuella.
Det märkliga är att Peterson knappast kan sägas stryka sin publik medhårs.
Han pratar om manligt och kvinnligt trots att media och kulturetablissemang har förklarat den distinktionen som avskaffad. Han uppmanar människor att sluta klaga och ta ansvar för sina liv i en tid då alla pratar om rättigheter och där ordet "ansvar" anses innebära att man sparkar på den som redan ligger.
Dessutom pratar han om Bibeln. Vem kunde ana att människor i vår sekulariserade kultur skulle betala för att få höra en politiskt kontroversiell psykologiprofessor analysera Bibelns berättelser?
För att möjligt klura ut vad som ligger bakom Petersons nyvunna stjärnstatus har redaktören därför beslutat sig för att vada igenom hans föreläsningar om Bibeln.
Petersons avsikt är att gå igenom hela Bibeln. Till dags dato har han genomfört 13 föreläsningar. Redaktörens avsikt är inte att gå igenom dem alla i tur och ordning. Istället ska vi fokusera på några av de mest kända historierna:

Gerard David
Gerard David: God The Father Blessing Between Two Angels. Källa: Wikimedia.

Civilisationsfundament

Om Peterson har rätt, är Bibelberättelserna inte vilka historier som helst. De utgör grunden för vår civilisation. Det är det fundament på vilket vi alla står, troende såväl som icke-troende.
Det är naturligtvis en kontroversiell tes.
Freud menade att kristna i sin relation till Gud försökte replikera den relation som de hade till sina fäder som små barn. En annan och nästan lika känd religionskritiker förklarade att kristendomen representerar en infantilisering av den vuxna delen av människosläktet.
Problemet med denna kritik är att kristendomen också predikar att det finns ett helvete. Varför i all världen göra det om målsättningen är att människor ska må bra och känna sig trygga? Den engelske författaren James Joyce berättade att han som ung man hade fruktansvärda mardrömmar om just helvetet. Helvetet var ett slags fängelse med kilometertjocka väggar. Det var en becksvart plats i vilken en lika becksvart eld i evighet förtärde de som hade förpassats dit.
En möjlighet är att kristna uppfann helvetet för att kunna skicka sina fiender och kritiker dit. Inte heller det argumentet verkar dock hålla streck. Vem som helst kunde hamna i skärselden, även kristna. Det räckte med att man förargade Gud på ett eller annat sätt.
Marx beskrev världsreligionerna som ett opium för folket. De var ideologier designade att få människor att nöja sig med sin lott istället för att ifrågasätta klassamhället. Marx' teori hade konspirationsteoretiska drag och det är också dess svaghet. Är det verkligen möjligt att hålla en så pass omfattande sammansvärjning hemlig i 2500-3000 år? Knappast.
En alternativ tolkning är att de bibliska texterna har motstått tidens tand därför att det finns värdefull kunskap i dem, kunskaper som vi kan ha nytta av när vi brottas med vår vardag.

Utgångspunkter

En anledning till Bibelföreläsningarnas popularitet är att Peterson är en mycket engagerande föreläsare. Det faktum att han gärna illustrerar de bibliska berättelserna med konkreta exempel från hans eget liv eller arbete som klinisk psykolog gör föreläsningarna intressanta.
En viktig orsak är förmodligen att hans infallsvinkel är sekulär.
Peterson försöker inte värva människor till den kristna tron. Han argumenterar varken för eller emot Gudshypotesen. Han uppmanar oss till och med att inte tolka Bibelhistorierna bokstavligt. Istället vill han att vi behandlar dem som ett slags metaforer för människans existensvillkor, något som borde förarga Bibelfundamentalister.
Han är förvisso övertygad om att det är meningsfullt att tala om religiösa upplevelser, men han försöker att, så långt det är möjligt, förklara sådana erfarenheter i sekulära termer.
Peterson är influerad av Sigmund Freud och Carl Jung. Om vi får tro Freud och Jung, har vi inte en personlighet, utan flera. Dessa är produkter av biologiskt arv, uppfostran och social påverkan och de har alla sina egna agendor.
Han är också inspirerad av Charles Darwins teori om naturligt urval. Peterson säger sig vara ointresserad av strikt teoretisk kunskap. Resultatet av Bibelanalysen ska vara något användbart. Det ska vara något som den enskilda individen kan bruka för att förbättra sitt liv.
Sist men inte minst är han inspirerad av fenomenologisk filosofi. Fenomenologin fokuserar på den upplevda verkligheten, inte den objektiva, materiella verkligheten. Som moderna människor säger vi att verkligheten är objektiv, dvs. att den består av materiella föremål som har en bestämd struktur och som kan förklaras i kausala termer. Det är dock inte så vi upplever den. Tvärtom: vi upplever den som i hög grad meningsfull. Dessutom: vi upplever också att våra subjektiva erfarenheter är lika verkliga som de materiella objekt som utgör den objektiva verkligheten.
Petersons tes är att berättelserna i Bibeln har en fenomenologisk karaktär. De beskriver den mänskliga erfarenhetens natur, dess grundläggande struktur. Målsättningen med föreläsningarna är att analysera berättelserna och ställa frågan om de innehåller något av värde för oss moderna människor.
En varning kan vara på sin plats. Det är inte alltid lätt att följa Petersons tankebanor. Det kanske största problemet är hans ovana att alltid föreläsa utan manuskript. Föreläsningarna är starkt präglade av hans idé att man lär sig genom att improvisera och attackera idéer från olika håll och kanter. Han kommer alltså inte till föreläsningarna endast för att berätta vad han vet, utan lika mycket för att förhoppningsvis lära sig något nytt. En konsekvens av denna minst sagt originella metod är att det inte alltid är lätt att förstå vad han menar. Åtminstone är det redaktörens uppfattning.

Friedrich Nietzsche och kristendomens kris

En av Petersons främsta inspirationskällor är den tyske filosofen Friedrich Nietzsche. En vanligt förekommande uppfattning är att upplysningen tog livet av kristendomen. Det är inte sant, om vi får tro Nietzsche. Kristendomen begick självmord. Det var inte avsiktligt menat, utan en biprodukt av dess maktambitioner. Upplysningen var den yttersta konsekvensen av kristendomen, inte dess absoluta motsats.
Den katolska kyrkans kanske främsta förtjänst var att den disciplinerande det europeiska tänkandet. Den tränade människor i att betrakta verkligheten genom ett och endast ett perspektiv. När denna process var avslutad trodde människorna inte endast att de hade en odödlig själ, de var övertygade om att de levde i ett moraliskt universum och att allt som hände dem hade ett syfte.
Katolicismen hade blivit sanningen om kosmos. Den uppfattades som en absolut sanning.

Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche. Källa: Wikimedia.

Nietzsches religionskritik riktade sig mot den organiserade kristendomen. Han angrep inte enskilda kristna. Kristna var människor som ville gott och hoppades på ett evigt liv. Kyrkan var annorlunda. Den var en social institution med växande maktambitioner och den hade för avsikt att befästa sin makt genom att sprida den katolska läran. Detta skulle visa sig vara kontraproduktivt. För att kunna befästa den egna förkunnelsens status som universalförklaring var kyrkan tvungen att kontinuerligt rationalisera den heliga doktrinen. Katolicismen föll för eget grepp: i slutändan visade det sig att den katolska världsbilden inte uppfyllde de krav på rationalitet som den själv hade ställt upp. Idag kan vi iaktta något liknande i modern filosofi där den ständiga kritiken av teorier om sanning har medfört en renässans för postmodernistisk relativism.
Katolicismen transformerades på detta sätt sakteligen till en hypotes om människan, livet och kosmos. Det som hade varit en absolut sanning, blev ett antagande som man kunde argumentera för och emot. Den blev en teori bland teorier.
Det faktum att kristendomen kollapsade medförde dock inte att människor upphörde att söka sanningen. De sökte den endast på annat håll. Människor gav alltså inte upp sanningssökandet när kristna världsbilden blev allt svårare att försvara intellektuellt, istället riktade de sin nyfikenhet mot den materiella verkligheten. Det var på detta sätt som kristendomen banade väg för upplysningen.
Nietzsches kristendomskritik brukar beskrivas som triumfatorisk. I realiteten var han djupt oroad över vad som skulle komma i dess ställe. Något måste komma, menade han. Kristendomen var, trots allt, den västerländska civilisationens fundament. Nietzsche gav uttryck för sin oro i Den glada vetenskapen:

Vi har dödat honom — ni och jag! Vi alla är hans mördare! Men hur har vi lyckats med det? Hur mäktade vi torrlägga oceanen? Vem räckte oss en svamp som kunde sudda ut hela horisonten? Hur gjorde vi när vi lossade kedjan mellan denna jord och dess sol? Vart är den på väg nu? Vart är vi på väg? Bort från alla solar? Störtar vi inte oavbrutet? Och rör vi oss inte bakåt också, åt sidan, framåt, i alla riktningar? Finns det fortfarande ett uppe och ett nere? Är det inte som om vi irrade omkring i ett oändligt intet? Är det inte tomma rymden som slår emot oss? Har det inte blivit kallare? Blir inte natten allt längre och mörkare? Måste inte lyktor tändas redan på förmiddagen? Hör vi inte redan slamret av dödgrävarnas spadar, när de begraver Gud? (Bokförlaget Korpen:134)

Nietzsche förutspådde att kristendomens kris skulle destabilisera den västerländska kulturen. För att förstå vad detta innebar för den enskilda individen, krävs psykologisk teori.
En förutsättning för att vi ska kunna uppfatta våra liv som meningsfulla är att vi har något att sträva efter. Det kräver att vi har ett hierarkiskt organiserat värdesystem. Om allt är lika betydelsefullt, befinner vi oss i samma hopplösa situation som när allt är lika meningslöst. Vi måste prioritera, rangordna.
Positiva känslor är inte endast förknippade med strävan mot ett mål, när vi inte har något att sträva efter överväldigas vi av negativa känslor. Det är dessa negativa känslor som definierar det meningslösa eller nihilistiska tillståndet.
Nietzsche förutspådde att människor skulle börja vantrivas med sina liv och ha svårt att motivera den egna existensen. De skulle börja leva för ögonblicket.
Nietzsches förutsade också att inte alla människor skulle orka med denna psykiska smärta. Han var övertygad om att många människor skulle börja söka efter ett substitut för sin förlorade Gudstro och att socialismen var den primära kandidaten. Socialismen var ett falsarium, men den gav människor något att tro på. Den hade ett storstilat projekt. Den sade sig kunna skapa ett paradis på jorden. Den gav människor ett mål att kämpa för. Den utlovade broderskap och systerskap.
Nietzsche menade att socialismen skulle fylla desperata människors liv med mening och dessa desperata människor skulle vara beredda att gå över miljontals lik för att försvara sin nya dröm.

Nästa artikel

I nästa artikel ska vi kika lite närmare på det så kallade postmoderna dilemmat. Vi ska också studera Petersons tolkning av Gudsbegreppet och skapelseberättelsen.

Conservatism. Del I

Den brittiske filosofen Roger Scruton är oerhört produktiv och nu har han slagit till igen. Hans senaste bok, Conservatism (Profile Books, 2017), utgör ett försök att förklara vad konservativ filosofi innebär och var den kommer ifrån.
Detta är, menar Scruton, ingen enkel uppgift. Konservatismen är i grunden en antiteoretisk rörelse. Konservativa är förtjusta i sedvänjor och traditioner och kallsinta inför teoretiska abstraktioner. Konservativa har av detta skäl ofta haft svårt att försvara sig när de attackeras av liberaler och socialister.
Detta har medfört att det uppstått ett behov bland konservativa att artikulera sin position. I denna inledande artikel ska vi försöka sammanfatta den konservativa samhällsvisionen.

Conservatism

Liberalismens dåliga samvete

Konservatismen var under en lång period en del av den liberala ideologin. Den var dess dåliga samvete innan den kvistade av sig och blev en självständig politisk rörelse. Scruton menar att det är meningsfullt att tala om en koherent, konservativ vision, men han understryker att den inte kan jämföras med liberalism och socialism. Konservatismen är inte lika doktrinär som sina ideologiska rivaler. Liberalismen utgår i dess libertarianska version från självägandet och härleder från detta axiom en hel samhällsfilosofi.
Marxismen gör samma sak, men den startar från ett annat axiom: arbetsvärdeläran.
Konservatismen är mer empirisk och verklighetsnära. Konservativa är förtjusta i sedvänjor och traditioner och måttligt intresserade av teoretiska abstraktioner.

Vad håller samhället samman?

Människor lever i samhällen. En möjlig infallsvinkel till ämnet är således frågan: vad håller ihop samhällen?
Det liberala svaret är: ett socialt kontrakt. Detta kan vara explicit eller implicit. Människor har enats om vilka spelregler som ska gälla och upphöjt dessa till lag. Kort uttryckt: samhället hålls samman av lagar.
Det marxistiska svaret är makt. Det är den härskande klassens förtryck som förhindrar samhället från att kollapsa i klasskrig och socialt kaos.
Problemet med det liberala argumentet är, ur konservativ synpunkt, att det är för abstrakt. Kontraktsteorin förutsätter det som den skulle bevisa. Människor måste lita på varandra innan de ingår avtal med varandra och om de gör det, existerar det redan en social ordning. Kontraktet skapar inte den sociala ordningen, det formaliserar endast en befintlig social ordning.
Problemet med det marxistiska argumentet är att det reducerar makt till förtryck. Makt i moderna, demokratiska samhällen är kompentenshierarkier. Med andra ord: makt är auktoritet. Människor underkastar sig inte makt därför att de är rädda, utan därför att de uppfattar den som legitim.
Vad är det då som håller ihop samhället? Det konservativa svaret är: sedvänjor och traditioner.

Sedvänjor och traditioner

För liberaler och marxister är sedvänjor och traditioner något som ska övervinnas därför att de förmodas hindra människor från att tänka klart och att betrakta verkligheten utan skygglappar.
Konservativa har en annorlunda syn på saken. Sedvänjor och traditioner är, i det konservativa perspektivet, ackumulerad visdom. De innehåller kunskaper som hjälper människor att lösa vardagliga problem. Dessutom skapar de en känsla av samhörighet, en upplevelse av att vi har ett gemensamt hem.
Sedvänjor och traditioner bistår således inte endast människor när de ska koordinera sina handlingar, upplevelsen av samhörighet bidrar till att minska risken för sociala konflikter. På detta sätt borgar sedvänjor och traditioner för social stabilitet och social fred.
Konservativa ser på sedvänjor och traditioner på ungefär samma sätt som de betraktar priser i en marknadsekonomi. Priser hjälper konsumenter och producenter att fatta rationella beslut. De utgör en social ordning som har uppstått spontant som en biprodukt av handlingar som inte syftade till att skapa ordningen.
Sedvänjor och traditioner är inget som vi skapar medvetet. Också de är biprodukter av socialt sampel. De växer mer eller mindre fram spontant och ärvs av den uppväxande generationen.

Konservatism och förändring

Innebär emfasen på sedvänjor, traditioner och social sammanhållning att konservatismen förnekar social förändring?
Nej, det gör det inte. Social förändring är oundvikligt. Det förstår även konservativa. Samhällen som inte kan anpassa sig till en föränderlig omvärld stagnerar.
Det som konservatismen motsätter sig är radikala förändringar.
Om man betraktar sedvänjor och traditioner som marxister och radikala feminister gör, dvs. som ideologiska illusioner som står i den härskande klassens eller patriarkatets tjänst, blir det kanske förståeligt varför man vill destruera dem.
I konservatismen är sedvänjor och traditioner inte ideologier som är uppförda i syfte att med vett och avsikt vilseföra folkmajoriteten. Tvärtom: de innehåller värdefulla kunskaper.
Konservatismen vill bevara det som fungerar och förändra det som inte fungerar. Förändringar ska dessutom vara inkrementella. Det gör det möjligt för oss att noggrant analysera förändringsprocessens olika steg och att undvika missöden och överdrifter.

Sedvänjor och traditioner. Det epistemologiska argumentet

Sedvänjor och traditioner är alltså inte medvetet skapade. Inte heller väljer vi dem. Varifrån kommer de?
Svaret är, som vi har sett, att de växer fram spontant bakom våra ryggar och när de väl är på plats går de i arv. Skälet till att de går i arv är att de innehåller kunskaper som hjälper oss att lösa problem i vardagen.
Hur har sedvänjor och traditioner förvärvat denna kapacitet?
Det konservativa svaret på denna fråga är formulerat i epistemologiska och darwinistiska termer.
Traditioner och sedvänjor är kulturella praktiker. De är ett resultat av människors experiment med att lösa konkreta problem. Skälet till att vi ska hålla fast vid sedvänjor och traditioner är att det faktum att de har stått emot tidens tand, indikerar att de innehåller användbara kunskaper.
Innebär det att alla kulturella praktiker är likvärdiga? Är islam och västerländsk kultur jämgoda?
Nej, det är de inte. Det konservativa argumentet är ett selektionsargument som är baserat på en frihetspremiss: människor måste kunna välja någorlunda fritt och inte vara underordnade rigida ideologier eller tyranniska regimer.
Argumentet att sedvänjors och traditioners ålder borgar för att de innehåller användbara kunskaper, förutsätter alltså att de kan utvecklas mer eller mindre spontant.
Problemet med islam är att islam är en kulturell praktik som försöker bevara den sociala ordningen genom att motarbeta förändringar. I Polen var omvänt starka religiösa och nationella traditioner bidragande orsaker till kommuniststyrets fall.

Ordning och frihet

Konservatismen växte fram som liberalismens dåliga samvete. Konservatismen har ärvt liberalismens frihetssyn, men också försökt att kvalificera den.
Frågan är vad detta innebär.
I den liberala teorin är friheten det allt överskuggande värdet. I den konservativa visionen betonas social ordning. Det beror inte på att konservativa är emot frihet, utan på att de är övertygade om att frihet förutsätter ordning. Frihet är en biprodukt av social ordning. Det finns i realiteten ingen motsättning mellan frihet och ordning. Liberaler tror att det gör det därför att de är mer intresserade av teori än verklighet.
När konservativa talar om social ordning, syftar de inte primärt på polis och militär. Staten är förvisso den sociala ordningens yttersta garant, men den är inte dess primära källa. Den sociala ordningen växer fram i det sociala samspelet på lokal nivå i det civila samhället.
Distinktionen mellan civilt samhälle och stat reflekterar denna tankegång. Det civila samhället är sfären av fria institutioner. Det är företag, kyrkor, klubbar och föreningar i vilka människor gör saker efter eget huvud och utan politisk inblandning. Det är där som den sociala ordningen växer fram för att sedan kondenseras till sedvänjor och traditioner.
I teokratier och diktaturer är denna distinktion inte applicerbar. När hela samhället ska mobiliseras till kamp för en politisk ideologi eller religiös tro, förlorar det civila samhället sitt oberoende och absorberas av staten. I en demokrati ska staten vara den sociala ordningens yttersta garant. I teokratier och diktaturer blir staten synonym med den sociala ordningen.
Ett samhälle måste inte vara en diktatur för att det civila samhället ska vara hotat. Det räcker med att politikerna är tillräckligt klåfingriga. Sedvänjor och traditioner utgör därför en skyddande sköld mellan individen och staten. De hindrar staten från att expandera sin makt med hänvisning till att den sociala ordningen är hotad.

Nationsstaten

Traditioner och sedvänjor är inga monoliter. Tvärtom: de kan vara ganska porösa. Det moderna samhället är dessutom högeligen diversifierat. Det är inte ovanligt att människor har olika åsikter i värdefrågor.
Detta är inte nödvändigtvis ett problem. Vi vill inte att våra traditioner och sedvänjor ska vara för starka. Det är tvärtom bra om de konkurrerar med varandra. Samhället måste kunna anpassa sig till en föränderlig omvärld. Å andra sidan: de får inte bli så svaga att de inte kan förhindra social desintegration.
Det är i detta perspektiv som radikal institutionskritik och massinvandring från främmande kulturer kan bli ett problem.
Konservatismens emfas på social ordning baseras på insikten att frihet förutsätter ordning. Det är av det skälet inte självklart att vi blir friare om vi underminerar den sociala ordningen. Vi är ofta friare i en social ordning som vi kanske har svårt att acceptera än i ett samhälle i vilket det civila samhället har förstatligats. Radikal samhällskritik riskerar att fragmentisera samhället. Detta hotar den sociala freden.
Vad är det som håller samhället samman när det blir allt mer etniskt och kulturellt varierat? Mer precist uttryckt: hur ska väst hantera alla de muslimer som bosatt sig i vår del av världen, men som vill leva under sharia?
Liberalismen har inget svar på denna fråga. Mer frihet är uppenbarligen ingen lösning på problemet eftersom det var frihet som skapade det.
Varför är djupgående kulturskillnader ett problem ur konservativ synvinkel? Problemet är inte att människor har olika åsikter i värdefrågor. Moderata feminister kanske oroar sig över att islam förbjuder abort, men det är inte det som bekymrar konservativa. Den centrala frågan för konservatismen handlar om hur människor definierar sina lojaliteter.
Ett skäl till att de amerikanska myndigheterna hade sådana problem att få bukt med maffian, var att maffian definierade sina lojaliteter i termer av familjetillhörighet. Familjen skulle gynnas och det omgivande samhället skulle exploateras.
Massinvandringen från Mellanöstern är ett problem, ur konservativ synvinkel, därför att islam definierar lojalitet i religiösa termer. Islam som doktrin betraktad är en internationalistisk ideologi: lojaliteten till umman trumfar lojaliteten med nationsstaten. Detta fräter på den sociala sammanhållningen.
Låt oss ta vårt eget land, Sverige, som ett exempel. Våra sedvänjor och traditioner borgar för att vi, trots alla ideologiska och religiösa meningsskiljaktigheter, upplever att vi hör samman, att vi är ett folk och att vi har ett gemensamt nationellt hem. Det är skälet till att ingen oroar sig över kristna eller irreligiösa självmordsbombare.
Om den amerikanska maffian definierade lojalitet i termer av familjetillhörighet och islam gör detsamma i termer av religionstillhörighet, definierar vi i väst lojalitet i territoriella termer. Det faktum att vi har olika religiösa och politiska uppfattningar är underordnat det faktum att vi alla är nationsmedborgare.
Nationella lojaliteter är dock inget entydigt fenomen. Nationella lojaliteter kan vara för svaga, de kan också bli för starka. Svaga nationella lojaliteter kan leda till social desintegration. Tysk nationalism orsakade andra världskriget, brittisk patriotism räddade England från ockupation.
Representanter för internationalistiska ideologier har ofta haft svårt att förstå detta. När första världskriget bröt ut var Europas kommunister övertygade om att kontinentens arbetare skulle vända sina vapen mot borgarklassen. Denna förhoppning kom emellertid snabbt på skam. I skyttegravarna fanns inga arbetare, borgare eller jordägare, endast landsmän.
Varför anser människor att plikten mot fosterlandet trumfar alla andra plikter? Det konservativa svaret är att i väst har lojaliteten med nationsstaten blivit en tradition. Det är den mest övergripande, den mest abstrakt formulerade traditionen.
Om vi håller detta i minnet, blir det lätt att förstå varför missnöjet med EU var så utbrett i Storbritannien. Problemet med EU-direktiv är att de inte är förankrade i lokala sedvänjor och traditioner. Bristen på lokal förankring medför att människor upplever att de påtvingas lagar som är stiftade av andra. Det är också skälet till att brittisk konservatism försvarar sedvanerätten. Sedvanerätten växer fram underifrån. Det är också det som ger sedvanerätten dess legitimitet.
Den konservativa lösningen på det beskrivna problemet är alltså ett moderat försvar av nationsstaten. Det indikerar vad vi bör göra för att undvika social desintegration och destruktiv nationalism. Det är dock en långt ifrån perfekt lösning. Den har föga att säga om hur vi ska hantera det växande antalet människor som identifierar sig med internationalistiska ideologier.

Nästa artikel

I nästa artikel ska vi kika lite närmare på den konservativa visionens inspiratörer.

Maps of Meaning. The Architecture of Belief. Del II

I förra artikeln om Jordan Petersons bok Maps of Meaning. The Architecture of Belief diskuterade vi problemet med ideologier och den konventionella vetenskapsuppfattningen. Problemet med ideologier är att de presenterar en partiell sanning som en global sanning. Problemet med den konventionella vetenskapssynen är dess oförmåga att hantera mening. Peterson vill inte göra sig av med vetenskapen därför att den inte förstår sig på mening. Inte heller vill han eliminera meningen för att rädda vetenskapen.
Frågan är: kan vi ha både och?

Maps of Meaning

Paradismyten

Vetenskapen är intresserad av verklighetens struktur, myter fokuserar på den upplevda, subjektiva verkligheten. De representerar verkligheten som en plats för handling.
Paradismyten i Bibeln är ett exempel. Den ska inte tolkas bokstavligt. Den säger inte att det har funnits två personer, Adam och Eva, att de åt av en förbjuden frukt från kunskapens träd och som straff fördrevs från ett paradis. Paradismyten beskriver ingen empirisk händelse. Den är metafor för människans tragiska livsvillkor.
För det första beskriver den hur Adam och Eva blir självmedvetna. De blir medvetna om skillnaden mellan gott och ont och förstår att de är kapabla att skada andra människor och att själva bli utsatta för mänsklig ondska.
För det andra: Gud förvisar dem från paradiset till världen utanför. Det innebär att Adam och Eva blir förgängliga varelser. Från och med detta ögonblick måste de träla för att överleva.
Vilken är den moraliska läxan? Svaret är att människans liv är tragiskt. Hon är en historisk varelse och medveten om att hon lever i ett kosmos som inte designades med människans bästa för ögonen.
Frågan är hur vi ska hantera denna grundläggande insikt. Är det möjligt att leva ett meningsfullt liv och samtidigt vara införstådd med att livet inte endast är orättvist, att det också är ändligt och att resan mot det oundvikliga slutet kommer att vara kantad av sjukdom och olycka?

Enuma elish

När vi betraktar verkligheten, ser vi olika objekt. Den upplevda verkligheten är högeligen differentierad.
Frågan är hur verkligheten ser ut om vi abstraherar bort alla skillnader. Den tyske filosofen Hegel svarade att vi då konfronteras med det rena varat. Kort uttryckt: olika ting har olika egenskaper, men alla ting har en egenskap gemensam: de är.
Den mesopotamiska skapelseberättelsen Enuma elish startar i en värld som ännu inte är differentierad i objekt med olika egenskaper. Det enda som existerar är två gudar som lever i symbios med varandra: Tiamat och Apsu.
Tiamat, ofta avbildad som en drake, symboliserar det okända. Det okända representerar kreativitet och destruktivitet. I den meningen representerar Tiamat också hopp och hot. Apsu symboliserar kultur och social ordning, men också tyranni och stagnation eftersom för mycket social ordning leder till tyranni och stagnation.
I Enuma elish finns ingen annan verkligheten än dessa två gudar och de är så tätt sammanflätade med varandra att det inte går att skilja dem åt.
Tiamat och Apsu får barn som också de blir gudar. Barnen uppför sig dock så illa att en irriterad Apsu beslutar sig för att döda dem. Planen går om intet när ett av barnen lägger sig i bakhåll för fadern och dödar honom. När Tiamat nås av budskapet om makens död, blir hon rasande.
Mordet på Apsu är en avgörande händelse i Enuma elish. Tiamat representerar kaos, Apsu symboliserar ordning. När Apsu dödas finns det inget som kan hålla kaoset i schack. Tiamat skapar enorma monster och skickar ut dessa att förgöra barnen. Inget verkar kunna stoppa henne. Kaoset breder ut sig.
Barnens sista hopp är Marduk. Marduk är ett av Tiamats barnbarn och han accepterar utmaningen, drar ut i strid och dödar Tiamat och hennes monster. Av hennes kroppsdelar skapar han världen och av hennes mest ondsinta monster skapar han människan.

Marduk vs. Tiamat

Marduk konfronterar kaosdraken. Källa: Wikimedia.

Kaos och ordning

Inte heller Enuma elish ska tolkas bokstavligt. Det är när vi gör det som den framstår som absurd. Peterson anlägger istället ett psykologiskt perspektiv på myten.
Vad är det Enuma elish säger?
Den sociala ordningen hotas ständigt av kaos. Detta är ett av Petersons mest inhamrade budskap: kaos är en permanent beståndsdel av våra liv. Den familjära världen, den verklighet som vi alla lever i och kan navigera är omgiven av kaos.
Vad menar Peterson med "kaos"?
Peterson använder vetenskapshistorikern Thomas Kuhns anomalibegrepp när han preciserar kaosbegreppet. Kaos är avvikelser från det vardagliga som gör att våra meningskartor inte fungerar som avsett. Anomalier är ett slags dekontextualiserade stimuli som vi har svårt att tolka med våra ordinära meningskartor. Fenomenologiskt sett upplevs kaos som bristande differentiering. I mytologiska termer är anomalier ett tecken på att kaosdraken befinner sig i vår närhet.
Den bibliska paradismyten är därför intressant av två skäl.
I den bibliska paradismyten representeras Tiamat av en orm. Det som gör myten intressant är inte att Eva blir övertalad av ormen att äta av den förbjudna frukten, utan att ormen befinner sig i paradiset. När Peterson säger att vi hotas av kaos från alla håll och kanter, menar han att ormarna finns överallt. De finns utanför samhället i form av naturkatastrofer och epidemier. De finns i samhället när det börjar vittra sönder på grund av för mycket oordning eller för mycket ordning. De finns i individen. Människor är i likhet med gudarna i Enuma elish bivalenta varelser: de är kapabla till både gott och ont.
Vad innebär detta mer konkret?
Som individer har vi en bestämd uppfattning om oss själva och den verklighet som vi befinner oss i, vad vi vill åstadkomma och hur vi ska nå våra mål. En anomali kan vara en händelse som får oss att inse att vi inte är den som vi tror att vi är eller att det har blivit svårare att navigera den sociala ordningen därför att den har förändrats, att det finns ett eller flera problem med våra målsättningar eller att vi inte kommer att kunna förverkliga dem med de valda medlen.
När något sådant händer, försätts vi i ett känslomässigt instabilt tillstånd. Det är viktigt att hålla detta i minnet: vår reaktion visavi en anomali är inte strikt intellektuell. Den har också en emotionell dimension. Vi upplever anomalier som destabiliserande.

Två exempel

När statsminister Göran Persson flyttade till Malmö, fick han frågan varför han inte bosatte sig i Rosengård. Persson svarade: "Det blev inte på så sätt".
Journalistens fråga var naturligtvis retoriskt menad. I realiteten var ingen överraskad över statsministerns beslut att bosätta sig i centrala Malmö, mittemot det nyuppförda stadsbiblioteket. Persson valde ett område präglat av familjaritet, dvs. en plats där hans meningskarta fungerade. Han ville, med Petersons terminologi, undvika kaos.
Socialister och kommunister var under 1900-talet övertygade om att de hade sett historiens slut. Marxismen kunde inte överskridas. Det faktum att de socialistiska samhällena i realiteten inte fungerade, att anomalierna ständigt växte i antal, tolkades därför som bevis för att det existerade dolda, kontrarevolutionära konspirationer. I realiteten kollapsade socialiststaterna på grund av en alltför rigid och verklighetsfrånvänd ideologi.

Hjälten

Eftersom anomalier är ett permanent kännetecken hos socialt liv, kan vi endast vidmakthålla den sociala ordningen genom att konfrontera dem. I Enuma elish är det Marduk som drabbar samman med kaosdraken. Han är hjälten i det mytologiska dramat och skapar en ordnad värld ur det kaos som representeras av Tiamat.
Petersons hjälte är en vanlig människa som frivilligt avhänt sig den trygghet som identitetspolitik erbjuder, accepterat sitt individuella ansvar och som konfronterar anomalierna i syfte att skapa en ny balans mellan ordning och kaos.
För Peterson är detta också svaret på frågan om livets mening. Frasen "livets mening" syftar inte på ett tillstånd, utan en rörelse. Livet blir meningsfullt när vi har något att sträva efter. Omvänt gäller att det upphör att vara meningsfullt när vi har uppnått vårt mål.
Det sistnämnda är dock inget problem. Eftersom den sociala ordningen hela tiden hotas av instabilitet eller rigiditet, finns det alltid något att göra.

Det postmoderna dilemmat

Postmodern filosofi baseras på tesen om moraliska och empiriska sanningars relativitet. Denna tes blir naturligtvis problematisk om meningsfullhet definieras i termer av strävan.
För att kunna handla, måste vi kunna prioritera och när vi prioriterar använder vi en eller annan värdeskala. Enligt postmodernismen kan vi inte göra detta och skälet är att värden endast uttrycker makt. I realiteten är alla värden lika mycket eller lika lite värda.
Problemet är att om alla värden är lika mycket eller lika lite värda, förlorar vi möjligheten att rangordna våra handlingar. Eftersom alla rangordningar är godtyckliga, kan vi lika gärna låta bli att handla överhuvudtaget. Detta leder till nihilism och meningslöshet.
Postmodernismen är således en filosofi som människor inte kan leva efter. Inte ens hårdhudade postmodernister som Foucault klarar av det. Det är skälet till att postmodernister ofta är marxister, men pratar om det med små bokstäver. Det är nämligen marxismen som förser postmodernismen med den nödvändiga värdeskalan. Om det finns ett postmodernt dilemma, ser det således ut på följande sätt: postmodernismen förutsätter det som den förnekar.

Summa summarum

Förvetenskapliga kulturer existerade i tusentals år, medan socialismen, som var ett experiment i rationell politik, kollapsade efter några decennier. Hur förklarar vi detta?
Petersons svar är formulerat i darwinistiska termer: det faktum att förvetenskapliga kulturer kunde existera i tusentals år, vittnar om dessa idéers adaptiva kvaliteter. Det faktum att socialismen kollapsade, vittnar omvänt om att den socialistiska teorin var en ideologi oförmögen att anpassa sig till en skiftande verklighet.
Myter och religioner är inte vetenskaper. I den vetenskapliga världsbilden är individen determinerad av samspelet mellan kultur och natur. I myter och religioner är individen en självständig, transformativ kraft. Medan vetenskapen eliminerar subjektet, bejakar myten och religionen det. Det är också i kraft av detta bejakande som religioner och myter hjälper människan att finna mening i livet. Subjektet finner mening genom att konfrontera kaoset i samhället, utanför samhället och i sig själv.
Inte heller är myter och religioner ideologier. Ideologier beskriver verkligheten i binära termer. Myter och religioner hjälper människan att balansera på den knivsegg som utgörs av ordning och kaos.
Vi måste inte välja mellan vetenskap, religion och myt. De utesluter inte varandra. De är verktyg med olika funktioner. Vi behöver både vetenskap, religion och moral. Vi behöver vetenskapen för att bemästra den materiella verkligheten och religioner och myter för att uppleva livet som meningsfullt.
Vi lever i en i grunden materiell värld, men är anpassade till en verklighet genomsyrad av mening.

Maps of Meaning. The Architecture of Belief. Del I

Jordan Peterson har sagt att han skrev Maps of Meaning under intryck av det kalla kriget. Varför var människor beredda att förinta varandra för några idéers skull? Hans svar är att människor var besatta av ideologier.
Ideologier är ofullständiga beskrivningar av verkligheten som gör anspråk på att formulera hela sanningen.
Till skillnad från vetenskapliga teorier har ideologier en förmåga att fascinera människor på djupet. Trots att över 100 miljoner människor dog under det kommunistiska experimentet fortsätter socialism och kommunism att tjusa människor.

Maps of Meaning

Vad är en ideologi? Tre exempel

Teorier är inte ideologiska som sådana. Ekonomiska teorier är ett exempel. Ekonomiska teorier beskriver individen som en nyttomaximerande varelse. Ekonomer är naturligtvis fullt medvetna om att människor också beter sig irrationellt, men de bortser från det i analysen därför att det skulle försvåra möjligheten att dra någorlunda entydiga slutsatser. Det är skälet till att ekonomiska analyser inte är ideologiska.
När blir en teori ideologisk? Petersons svar är att teorier blir ideologiska när de inte behandlas som perspektiv på verkligheten utan som totaliserande förklaringar. En ekonomisk teori som hävdar att mänskligt beteende endast handlar om att maximera nytta är ideologisk.
Den marxistiska alienationsteorin baseras på två premisser. Den första premissen beskriver människan som en kreativ varelse som uttrycker sin skaparkraft i arbete. Den andra premissen hävdar att den kapitalistiska konkurrensen kräver en ständig effektivisering av produktionsprocessen, vilket nödvändiggör arbetsdelning och att arbetsdelningen berövar arbetet dess kreativa aspekt. Slutsatsen är att människan är alienerad under kapitalismen. Denna teori är falsk av skäl som vi inte ska gå in på här, men den är inte nödvändigtvis ideologisk.
Ett exempel på ideologisk användning av alienationsteorin är när den används som universalförklaring av psykiska besvär. Man antar då inte endast att arbetsdelning är ett kapitalistiskt fenomen, att den orsakar alienation utan även att psykiska störningar i allmänhet är konsekvenser av alienation och följaktligen att depression, bipolaritet och andra psykiska sjukdomar kommer att försvinna under socialismen. Frågan om psykiska sjukdomars orsaker är naturligtvis betydligt mer komplicerad än så.
Den feministiska analysen lider av ett snarlikt problem i det att den reducerar sociala relationer till makt. Problemet är inte att det inte existerar makt, det gör det, utan att sociala relationer är multidimensionella. Uttryckt på ett annat sätt: de är inte endast makt. Dominanshierarkier baserade på kompetens är tvärtom något som vi ska värna om. Anledningen till att vi respekterar läkarens ordination är att vi antar att han eller hon vet bättre. Förhållandet mellan medborgare och stat i västdemokratier är förvisso en maktrelation, men det är ingen förtrycksrelation, utan en auktoritetsrelation. Människor lyder inte myndigheterna därför att de är rädda för dem, utan därför att de anser att den makt som myndigheterna har är legitim. Makt är inte nödvändigtvis något dåligt. När den feministiska analysen reducerar sociala relationer till repression, blir resultatet en ensidig, förenklad och ideologiserad bild av verkligheten.

Vetenskap, orsak, mening

Den vetenskapliga metoden utesluter det filosofiska subjektet. Verkligheten eller objektet antas ha en bestämd natur som kan beskrivas, förklaras och förutsägas. Människan är i detta perspektiv en produkt av interaktionen mellan natur eller kultur. Det är korrekt att vi människor upplever oss som subjekt, men det är endast en illusion.
Petersons metod är inspirerad av fenomenologin. Följaktligen anser han att människor är subjekt och att deras erfarenheter ska tas på allvar. När vi betraktar världen, uppfattar vi den som en totalitet av kausalitet och mening. Det faktum att vi inte upplever verkligheten på det sätt som vetenskapen beskriver den, indikerar att den konventionella vetenskapssynen är förenklad.
När vi betraktar världen gör vi det som verktygsanvändande varelser. Innehållet i en flaska vin är inte endast ett empiriskt objekt som vi kan analysera kemiskt, det är också ett statusobjekt och detta påverkar vår relation till det. Den fråga som vi ställer oss är vilken mening olika objekt i världen har och denna process är långtifrån automatiserad. Det är dock inte endast vår upplevelse av objektvärlden som är genomsyrad av mening, vi har ett starkt behov av att känna att våra liv är meningsfulla. När Nietzsche förkunnade att människan hade mördat Gud var hans retorik långt ifrån triumfatorisk. Istället sade han att det inte finns tillräckligt med vatten för att skölja bort allt blod. Nietzsche var övertygad om att kristendomens kollaps skulle åtföljas av en enorm meningskris och att denna kris skulle öppna dörren för moralisk nihilism och politisk totalitarism.

Jordan Peterson

Herr Peterson. Källa: Wikimedia.

Ideologier baseras ofta på subjektkritiska antaganden och skälet är naturligtvis att det skänker dem ett sken av vetenskaplighet.
Varför är människor olyckliga? Svar: därför att samhället förtrycker dem. Varför förtrycker förtryckarna de förtryckta? Svar: därför att de inte kan göra mycket mer än att spela de roller som det sociala systemet har iordningställt åt dem.
Det faktum att människor i realiteten inte upplever sig som objekt, förklarar varför politiska ideologier kan vara så paradoxala. Uttryckt med andra ord: syftet med politiska ideologier är att mobilisera människor för handling, men är detta verkligen en meningsfull uppgift om det filosofiska subjektet är en illusion? Om socialister och kommunister verkligen hade trott på vad de säger, hade de inte engagerat sig politiskt, demonstrerat och byggt organisationer för mobilisering av arbetarklassen.
Det är knappast en slump att det inte finns en organisation som kämpar för gravitationskraftens seger. Gravitation existerar oavsett vad vi tycker om det. Varför riskera liv och lem i kamp mot den till tänderna beväpnade borgarklassen om kapitalismen är dömd att gå under av egen kraft?
Kanske hade Marx rätt när han i Das Kapital beskrev individerna som "personifikationer av ekonomiska kategorier" och "de ekonomiska samhällsformernas utveckling som en naturhistorisk process", men varken han eller hans anhängare uppfattade sig själva som produkter av en process över vilken de saknade kontroll.
Människor är subjekt och som sådana ständigt på jakt efter mening i tillvaron och när de inte hittar den, projicerar de mening på verkligheten. Den marxistiska historieberättelsen är ett exempel på detta.
Faktum är att inte ens vetenskapen undkommer denna dom. Forskning är ju en form av handlande. Oavsett om den bedrivs i syfte att förbättra eller försämra människors livsvillkor, vägleds den av värden som inte kan rättfärdigas inom ramen för det vetenskapliga projektet. Dess drivkraft är irrationell av det enkla skälet att forskare är människor.

Nästa artikel

Om Peterson har rätt, är resultatet av den vetenskapliga revolutionen en paradox. Moderna människor har övergett kristendomen för vetenskap och rationalitet, men lever fortfarande i dess skugga. Vi fortsätter att leva våra liv som om världen har mening, trots att vi inte kan rättfärdiga det intellektuellt.
Det socialistiska projektet utgjorde ett försök att kapitalisera på kristendomens kris. Målet var ett rationellt samhälle. Det baserades på idén om det goda samhället och hur det skulle skapa en god människa. Det var denna föreställning som gjorde socialismen så attraktiv.
I realiteten var det just detta som gjorde socialismen ideologisk: människan är lika mycket ett offer för samhället som samhället är ett offer för människan. Priset för denna brist på insikt skulle bli högt: över 100 miljoner människor förlorade livet i jakten på ett sekulärt organiserat paradis.
Frågan om hur vi kan göra detta begripligt. Måste vi välja mellan vetenskap och mening eller finns det en tredje ståndpunkt? Detta är ämnet för den sista artikeln i vår serie om Jordan Petersons bok Maps of Meaning. The Architecture of Belief.

Introduktion till Maps of Meaning. The Architecture of Belief

Den kanadensiske psykologen Jordan Peterson har blivit något av en intellektuell superstjärna efter att ha kritiserat ett lagförslag som syftade till att kriminalisera fri debatt om transsexualitet.
Föreliggande artikel ska dock inte handla om Petersons ståndpunkt i denna fråga, istället ska vi kika lite närmare på hans bok Maps of Meaning. The Architecture of Belief (Routledge,1999).

Maps of Meaning

Peterson och den nya ateismen

En vanligt förekommande kritik av kristendomen är att den är falsk. Gudshypotesen är omöjlig att verifiera. Inte heller är det sant att vår planet är 6000 år gammal eller att den kom till på sex dagar.
Problemet med denna kritik är, om vi får tro Peterson, att den baseras på ett felaktigt antagande: tesen att Bibeln utgör ett försök att förklara vår fysikaliska verklighet. Det är Richard Dawkins tes: religioner och myter är teorier om verkligheten.
Detta är inte sant, om vi får tro Peterson. Den bibliska berättelsen konkurrerar inte med vetenskapen. Bibeln är inte ens empirisk historia. När Bibeln berättar om Kain och Abel innebär det inte att boken också påstår att dessa två personer har existerat. Inte heller ska vi ta paradisberättelsen bokstavligt. Historien om Adam och Eva är en allegori om människans tragiska villkor.
De bibliska berättelserna varken beskriver eller förklarar verkligheten, de är ett slags metaberättelser vars syfte är att hjälpa oss att leva ett rättfärdigt liv.
Vetenskap handlar om tingen och deras innersta natur. Bibeln fokuserar på världen som en arena för handling.

Sanningsfrågan: pragmatism och darwinism

Peterson är pragmatist. Med "pragmatism" avses tesen att "sanning" ska definieras i termer av användbarhet. Uttryckt på ett annat sätt: en teori är sann om den hjälper oss att uppnå ett mål.
Vad innebär detta?
Det innebär att teorier inte beskriver verkligheten. Människan är ett verktygsanvändande djur och teorier är verktyg. Peterson använder pragmatismen för att bereda plats för myter och religion. Om teorier är ett slags verktyg, blir det viktigt att ha en verktygslåda med olika typer av verktyg. En liknelse är här på sin plats: en trädgårdsmästare som har för avsikt att fälla ett träd har föga nytta av en verktygslåda som bara innehåller skruvmejslar. Han eller hon behöver också en såg och kanske även en häcksax.
Peterson vill att vi ska se på teorier, myter och religioner på detta sätt. På samma sätt som de olika verktygen i trädgårdsmästarens verktygslåda har olika funktioner, är olika teorier användbara för olika syften.
Vi behöver vetenskapliga teorier för att kunna beskriva, förklara och förutsäga naturliga fenomen. Vetenskapen kan emellertid inte besvara frågan om livets mening. Det är en moralisk frågeställning och om vi får tro Peterson finns det ingen plats för subjektivitet i vetenskapen. För detta ändamål behöver vi myter och religioner. De är verktyg som är nödvändiga om vi ska kunna leva ett meningsfullt liv. Utan dessa förblir vår verktygslåda inkomplett.
Frågan är dock hur vi väljer mellan olika teorier, religioner och myter.
Petersons svar på frågan är att det existerar objektiva kriterier, men för att hitta dem måste vi ympa den darwinistiska teorin om naturlig selektion på den filosofiska pragmatismen. En teori är inte sann endast därför den är användbar, den måste också öka vår överlevnadsmöjlighet. Kulturer är ett slags praktiker med avgörande effekter på människors möjligheter att påverka sina liv. De är verktyg som skall hjälpa människor att bemästra vardagens problem, inte museiobjekt som skall dyrkas för deras egen skull.
På detta sätt försöker Peterson slå en brygga mellan pragmatisk sanning och moral. Kunskaper som hotar vår överlevnad är inte endast omoraliska, de är också falska i en pragmatisk mening eller som Peterson säger: inte tillräckligt sanna.

En kontroversiell teori

Detta är naturligtvis en kontroversiell teori. Låt oss därför rekapitulera kritiken av den. Vad är det Peterson säger? Han påstår att teorier inte beskriver verkligheten, att de istället är ett slags verktyg med vars hjälp vi försöker realisera våra syften.
Ett av Petersons exempel på vetenskapliga studier som fallerar det pragmatisk-darwinistiska sanningskriteriet är forskning vars mål är att utveckla biologiska stridsmedel. Forskning som syftar till att framställa vacciner är godtagbara ur pragmatisk-darwinistisk synpunkt, medan vetenskapliga studier som har som mål att tillverka biologiska stridsmedel är oacceptabla.
Detta argument blir naturligtvis problematiskt om de två forskningsprojekten studerar samma mikroorganismer. Hur skulle vi kunna tillverka biologiska stridsmedel eller vacciner om vi inte också korrekt beskriver den underliggande biologiska verkligheten av mikroorganismer? Denna relation mellan forskning och en grundläggande biologisk realitet kan knappast beskrivas i pragmatiska termer. Uttryckt på ett annat sätt: om denna invändning är korrekt, kan en teori mycket väl kan vara sann och farlig. Sanning har då inget med teorins konsekvenser att göra.

Nästa artikel

I nästa artikel ska vi på allvar ge oss i kast med Petersons bok Maps of Meaning. The Architecture of Belief. Vi ska kika lite närmare på hur Peterson hanterar begreppen "handling", "mening" och "orsak".

Liberal Fascism: The Secret History of the American Left, From Mussolini to the Politics of Change

Är fascismen en höger- eller vänsterrörelse? Var på det politiska spektrumet finner vi tysk nationalsocialism?
Detta är några frågor som Jonah Goldberg diskuterar i Liberal Fascism: The Secret History of the American Left, From Mussolini to the Politics of Change (Broadway Books, 2009). I denna artikel ska vi fokusera på Goldbergs beskrivning av fascismens historia.

Liberal Fascism: The Secret History of the American Left, From Mussolini to the Politics of Change

Friedrich Nietzsche om följderna av kristendomens kollaps

Den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var övertygad om att kristendomens kollaps skulle skaka den europeiska kulturen i dess grundvalar. I nära två tusen år hade människan betraktat världen genom en katolsk lins. Plötsligt började den dominerande världsbilden att krackelera.
Frågan var vad som skulle ersätta kristendomen. Nietzsche var övertygad om att människan inte kan leva utan mening. Blotta tanken på att människan är ett simpelt djur i ett universum utan syfte får henne att skälva av obehag.
Nietzsche trodde inte att kristendomen skulle ersättas av nya religioner. Kristendomen hade inte kollapsat därför att människor hade sökt sig till andra religioner, utan därför att rationaliseringen av den europeiska kulturen hade medfört att den fysiska och sociala verkligheten kunde förklaras utan hänvisning till en första orsak. Krisen var produkten av en rationaliseringsprocess.
Nietzsche var av det skälet förvissad om att människan skulle försöka återskapa det förlorade transcendentala paradiset på jorden. Hon skulle sätta sitt hopp till utopiska politiska projekt. Detta skulle, förklarade Nietzsche, leda till sociala katastrofer och kosta miljoner människor deras liv.
Fascism och nationalsocialism var bärare av utopiska visioner. Före krigsutbrottet uppfattades fascismen som en progressiv ideologi. För många människor var fascismen ett alternativ till klassisk liberalism och kommunism. Det var individer som hoppades att finna livets mening i ett organiskt samhälle.

Benito Mussolini

Benito Amilcare Andrea Mussolini grundade den moderna fascismen. Mussolinis föräldrar var revolutionära socialister och döpte sin son efter en mexikansk revolutionär, en italiensk socialist och en italiensk anarkist.
På kvällarna brukade fadern högläsa ur Karl Marx' Das Kapital för sonen. Mussolini följde i faderns spår och redan som tonåring var han organiserad socialist. Mussolini skulle bli en av Europas ledande socialister. Han var mycket påläst och kunde de marxistiska klassikerna på sina fem fingrar. När han inte organiserade strejker och demonstrationer, skrev han i socialistpartiets tidning Klasskriget. Han var så radikal att hans politiska verksamhet förskaffade honom ett år i fängelse.
De flesta människor känner idag till att Mussolini kallades "Duce" när han ledde det italienska fascistpartiet. Faktum är dock att detta epitet användes om honom redan när han tillhörde socialistpartiet. Mussolini var Duce för Italiens socialister innan han skapade det italienska fascistpartiet.

Fascismens rötter

Den franske syndikalisten och Leninbeundraren George Sorel var den första inspirationskällan. Sorel övertygade Mussolini om att revolutionära rörelser behöver myter.
Sorels brukade peka på kristendomen som exempel. Kristna sitter inte passivt och väntar på Jesus återkomst, det faktum att de tror att han kommer att återvända har konkreta följder för hur de organiserar sina liv.
Myter har, förklarade Sorel, praktiska konsekvenser.
Sorel var influerad av den amerikanske filosofen William James. James var pragmatist och definierade teoriers sanning i termer av deras brukbarhet och Sorel applicerade James' pragmatism på politiska teorier. Politiska teorier är, förklarade Sorel, i likhet med kristendomen ett slags myter. De är inte sanna i korrespondensteoretisk mening, dvs. därför att de beskriver eller förklarar en empirisk verklighet, utan därför att de förmår mobilisera människor till kamp för ett specifikt politiskt syfte.
Den syndikalistiska myten beskriver en generalstrejk som knäcker kapitalismens ryggrad. Sorel tvivlade själv på att en strejk skulle kunna åstadkomma något motsvarande, men det var heller inte viktigt. Det som är avgörande, förklarade han, är inte om en myt är sann eller falsk, utan om människor tror på den eller inte.
Sorel gjorde inget undantag för kommunismen. Kommunismen har också den en myt: den marxistiska historiefilosofin. Den kommunistiska myten beskriver historien som en flod som flyter i en bestämd riktning och kommunisterna som de enda som inte simmar motströms. Det var denna idé om kommunismen som en rörelse som var i takt med en objektiv, historisk process som gjorde det möjligt att mobilisera människor för den kommunistiska saken.
Den andra inspirationskällan var franska revolutionen. Franska revolutionen var den första totalitära revolutionen, Robespierre och Napoleon var de två första moderna diktatorerna och Rousseau var revolutionens filosof.
Goldberg beskriver den franska revolutionen som en paradoxal skapelse. Det faktum att kyrkan var dess huvudfiende hindrade inte Robespierre från att hävda att revolutionens överlevnad hängde på dess förmåga att vädja till människors religiösa instinkter. Kyrkan skulle krossas därför att revolutionärerna uppfattade den som ett autonomt maktcentrum, kristendomen skulle ersättas av sekulär religion i vilken folket eller allmänviljan intogs Guds plats.
I Rousseaus filosofi är individen inte något utanför kollektivet. Det är i kollektivet som människan finner identitet, mening och syfte. Rousseau menade att kollektiv, i likhet med individer, har en vilja. Det så kallade folket utgör det primära kollektivet i Roussaeus filosofi och dess vilja är den så kallade allmänviljan.
I realiteten var allmänviljan endast en förskönande omskrivning för statlig makt. Den revolutionära staten är allmänviljans autentiska uttryck, förklarade Rousseau. "Det finns bara två partier i Frankrike", förklarade Robespierre, "folket och dess fiender och de sistnämnda ska utrotas".
Det var denna märkliga idé som låg till grund för den totalitära kritiken av den borgerliga demokratin under 1900-talet. Sålunda hävdade kommunisterna att kommunistpartiet var arbetarklassens autentiska röst och nazisterna sade sig representera det sanna Tyskland. Parlamentariska och andra sociala institutioner sades öka avståndet mellan folkviljan och dess verkställande. Det var, förklarade kritikerna av den liberala demokratin, endast i ett samhälle i vilket allmänviljan hade oförmedlad makt som den kunde härska oinskränkt.
Det är mot denna intellektuella bakgrund som vi ska förstå det av Mussolini formulerade fascistiska credot: "Allt innanför staten, inget utanför staten, inget emot staten".
Den tyske filosofen Herder var den tredje influensen. Rousseaus allmänvilja definierades inte av etnicitet eller sedvänja. Det var en allmän allmänvilja. Herder menade att allmänviljor är kulturellt specifika. Det som är allmänvilja i ett land, är det inte i ett annat.
Den fjärde och sista influensen var naturligtvis socialismen. Mussolini övergav aldrig socialismen. Frågan är således på vilket sätt Mussolinis syn på socialismen förändrades efter det att han hade tillkännagivit att han också var nationalist.

Nationalism och socialism

Kan man vara nationalist och socialist? De som svarar nekande på frågan har ofta i Marx i åtanke. Marx sade i Manifestet att proletärerna inte har ett hemland och påståendet har ibland tolkats som en kritik av nationalism. Frågan är dock om denna tolkning är korrekt. Det faktum att franska och italienska arbetare har ett gemensamt antikapitalistiskt intresse måste ju inte innebära att de också är kritiskt inställda mot sina respektive nationella kulturer.
Faktum är också att vänstern inte har varit främmande för att hylla socialism och nationalism. Gandhi var nationalist och socialist, liksom Nelson Mandela. Fidel Castro förkunnade: "Fosterlandet eller döden". Pol Pot var nationalist och socialist. Ho Chi Minh var socialist och nationalist. Den kinesiska regimen har alltid varit nationalistisk. Regimen i Nordkorea är extremt nationalistisk och kollektivistisk. Stalin förespråkade socialism i ett land och var inte främmande för att använda eldfängda nationalistiska appeller.
Man kan alltså mycket väl vara socialist och nationalist.

Fascism och socialism

Fascismen växte fram ur en debatt i det socialistiska lägret. Den fråga som diskuterades var varför Marx' prediktioner inte hade slagit in. Arbetarklassen hade inte växt i storlek, proletariseringen av medelklassen hade uteblivit, kapitalisterna hade blivit fler, inte färre och fattigdomen hade minskat radikalt. Följden blev att klasskampen inte hade skärpts och att revolutionerna i väst hade uteblivit.
Lenin hade en förklaring. Han menade att Marx inte hade haft fel i sakfrågan, men att teorin om kapitalet måste kompletteras med en teori om imperialism. Lenin förklarade att kapitalismen hade inträtt i sin imperialistiska fas. Det innebar att den exploaterade tredje världen och mutade arbetarklassen med sina "superprofiter". Detta förklarade de uteblivna revolutionerna i väst.
Lenin ville rädda marxismen som teori. Mussolini var mer intresserad av frågan hur Italien kan bli socialistiskt.
Mussolini hade slagits för Italien under första världskriget och noterat att i skyttegravarna fanns inga arbetare, bönder eller kapitalister, utan endast italienare. Han frontkamrater slogs inte för en specifik grupp eller ett politiskt parti, de kämpade för fosterlandet. Mussolini drog slutsatsen att om Italien ska bli socialistiskt, krävs en nationalistisk politik. Nationen var marxismens akilleshäl.
Mussolinis nyfödda nationalism medförde att han hamnade på krigsfot med sitt eget parti, det italienska socialistpartiet. Han lämnade partiet efter att ha hållit ett passionerat försvarstal:

Whatever happens, you won't lose me. Twelve years of my life in the party ought to be sufficient guarantee of my socialist faith. Socialism is in my blood. … I shall come back again. I am and shall remain a socialist and my convictions will never change! They are bred into my bones.

Mussolini övergav inte sin barndomstro, han bröt med socialistpartiet. Han förklarade att han var beredd att krossa det om det skulle visa sig vara nödvändigt för att rädda socialismen. Målet var fortfarande ett socialistiskt samhälle, men medlen härför var nya. Mussolini hade lärt sig läxan från Sorel och James: i slutändan är det viktiga inte vilka medel som används för att uppnå ett mål, utan om målet uppnås.
I den fascistiska myten har historien alltjämt en riktning och det talas fortfarande om kapitalistisk exploatering och klasskamp, men begreppen har definierats i nationella termer. Nationen har intagit arbetarklassens plats i det historiska dramat. Mussolini förklarade att Italien var ett proletärt land som var utsatt för exploatering från världsimperialismen. Klasskampen, förklarade han, fördes på en internationell nivå. Revolutionära krig stod mellan exploaterande och exploaterade nationer.
Denna nya emfas på nationen blev även synlig i Mussolinis journalistiska arbete. Som medlem i socialistpartiet hade Mussolini skrivit i dess tidning Klasskriget. Efter det att han hade lämnat partiet grundade han en ny tidning: Italiens folk. Emfasen låg inte längre på arbetarklassen. I dess ställe hade folket trätt in.
I likhet med kommunister och nationalsocialister ville Mussolini avskaffa klassamhället, men den fascistiska utopin var inte baserad på klass eller ras, utan på kultur. Italienarna utgör ett folk, förklarade Mussolini, därför att de talar samma språk, delar samma kultur och har en gemensam historia. Detta, förklarade Mussolini, skulle utgöra grundvalen för en nationell union som överskred alla klassgränser.
Mussolini krävde expropriation av kyrkans egendomar och att skolor skulle vara konfessionslösa. Han ville avskaffa den italienska adeln. Han ville göra det möjligt att expropriera mark som inte används. Han förordade ett progressivt skattesystem med udden riktad mot de rika. Han krävde nationalisering av landets försvarsindustri och en utrikespolitik som utmanade alla former av imperialism. Han sade sig vilja införa minimilön och åtta timmars arbetsdag.
Influerad av Rousseaus teori om allmänviljan hävdade han att det var fascistpartiet och dess ledare enkom som representerade det italienska folkets sanna intressen. Staten är folket, folket är staten.
År 1922 blev Mussolini premiärminister. En av de första att gratulera honom var den ryske diktatorn Lenin. Tjugotre år senare avrättades Mussolini och hans medarbetare Nicola Bombacci av kommunistiska partisaner. Innan skotten föll ropade Bombacci: "Länge leve Mussolini! Länge leve socialismen!".

En ny form av fascism?

Om Goldberg har rätt, dog fascismen inte med Mussolini. Tvärtom: den fortlever i högsta välmåga. Att människor inte förstår det, beror på att de associerar fascism med det som hände under andra världskriget. Det är lätt att glömma bort att fascismen var mycket populär före kriget. Mussolini styrde Italien i över två decennier. Människor betraktade fascismen som en ideologiskt neutral medelväg mellan extremerna kapitalism och kommunism.
Vår tids fascism är naturligtvis annorlunda. Vi lever i ett helt annat samhälle än 1920-talets italienare. Vår kultur demokratisk och egalitär.
I en kommande artikel ska redaktören därför ställa frågan om det existerar en svensk fascism och hur den i så fall ser ut.

Redaktör Fähstorkhs nyårstips

När redaktören törstar efter intressanta diskussioner, väljer han YouTube. YouTube är alla kunskapsnördars primära vattenhål. På YouTube finns något för alla. Det faktum att det emellanåt stormar om kanalen förändrar knappast detta intryck.
Statstelevisionen är faktisk pinsamt undermålig jämförd med denna kapitalistiska kreation.
Redaktören ska därför avsluta innevarande år med att tipsa läsarkretsen om fyra kanaler som är väl värda ett besök.

Jordan Peterson

Jordan Peterson är en psykolog och forskare som blev världskänd efter det att han offentligen hade protesterat mot planerna att upphöja teorin om social konstruktivism till lag i Kanada.

JP

Jordan Peterson. Källa: Wikimedia.

Peterson har under 2017 föreläst på temat The Psychological Significance of the Biblical Stories. Målsättningen har varit att granska de bibliska historierna utifrån modern psykologisk och filosofisk teoribildning. Peterson är en emotionell person och hans föredrag bär vittnesbörd om detta. Föreläsningarna, som är helt improviserade, kan vara i över två timmar och utgör en ofta fascinerande intellektuell berg- och dalbana. Peterson kan brottas med tre ord i 40 minuter. Det ska påpekas att även om Peterson är kristen, är hans infallsvinkel sekulär. Darwin spelar en viktig roll i hans tänkande, liksom Nietzsche, Carl Jung och Solsjenitsyn.
Jordan Petersons YouTubekanal finns här.

Sam Harris

Sam Harris är en amerikansk hjärnforskare och religionskritiker. Harris har i flera böcker angripit de stora världsreligionerna.

SH

Sam Harris. Källa: Christopher Michel.

Som person är han Petersons raka motsats. Peterson har en expressiv personlighet, Harris liknar mest en robot. En Petersonföreläsning är stor underhållning även när föredragshållaren har fel i sakfrågan. Harris talar med låg och entonig röst. Det sistnämnda kan göra det svårt att hålla sig vaken längre än en halv timme utan stöd från en kopp starkt kaffe.
Harris har debatterat Peterson två gånger. I den första debatten drev Peterson tesen att sanningsbegreppet ska tolkas darwinistiskt: en teori är sann i den mån den ökar vår överlevnadsmöjlighet. På detta sätt ville Peterson slå en brygga mellan vetenskap och moral. Mot detta hävdade Harris att vetenskapliga sanningar är moraliskt neutrala och att Petersons pragmatism gör det omöjligt att förstå vad vetenskap handlar om. Petersons emotionellt laddade språk och livliga intellekt frontalkolliderade med Harris' analytiska blick.
Harris' kanal väl värd ett besök. Glöm dock inte att ta med något uppiggande. Herr Harris är ointresserad av annan dramatik än den som följer logiska regler och är grundad i empiriska data.
Sam Harris' YouTubekanal finns här.

Gad Saad

Gaad Sad är evolutionsbiolog vid Concordiauniversitetet i Montreal, Kanada. I sin forskning säger han sig tillämpa ett darwinistiskt perspektiv på konsumentbeteende och marknadsföring. Saad är dock kanske mest känd för sin YouTubekanal The Saad Truth.

GS

Gad Saad. Källa: Twitter.

Innehållet består av föreläsningar, analyser och intervjuer. Det ska sägas att Saad är en synnerligen duktig intervjuare. Han har också gjort sig känd som förkämpe för yttrandefrihet och har bland andra samtalat med James Damore och Lindsay Shepherd. Han har samma mysfaktor som GW Persson, men saknar dennes något sura uppsyn. Han driver hejdlöst med politisk korrekthet och har producerat den kanske roligaste kritiken hittills av islamism och feministisk vänster.
Gad Saads YouTubekanal finns här.

Dave Rubin

Peterson kan ge ett plågat intryck, Harris förmedlar inga känslor överhuvudtaget, Saad drar sig inte för att använda kraftuttryck, men han gör det i regel med ett leende. Dave Rubin är YouTubes svar på Arne Weise. The Rubin Report är så civiliserat att man ibland glömmer bort att det faktiskt pågår en diskussion. Faktum är att herr Rubin är så fördömt trevlig att det enda negativa som redaktören kan komma på är programledarens nyodlade skägg. Richard Dawkins, Ayaan Hirsi Ali och Ben Shapiro är några av de som har medverkat i The Rubin Report.

DR

Herr Rubin utan skägg. Källa: Wikimedia.

Dave Rubins YouTubekanal finns här.

Herr Gaad får äran att avsluta 2017

En kristen, en ateist, en libanesisk flykting och en homosexuell före detta ståuppare. Kanske anser någon att axplocket kunde ha uppvisat mer mångfald (tre av de medverkande är ju judar), men eftersom redaktör Fähstorkh bestämmer enväldigt trumfar kvalitet alltid politisk korrekthet.
Låt oss nu runda av år 2017 med ett leende på läpparna och Gad Saads föredrag Ostrich Parasitic Syndrome: Terminal Disease of the Human Mind.

Den feministiska paradoxen

Den feministiska paradoxen har följande utformning. Feminismen vill befria kvinnor eller åtminstone förbättra deras villkor. De flesta kvinnor är positivt inställda till jämlikhet och rättvisa. Trots det identifierar många kvinnor sig inte som feminister. Detta är den feministiska paradoxen.
Frågan är hur man ska förklara denna dissociation.
En studie fann att unga kvinnor från Storbritannien och Tyskland förkastar feminismen därför att de uppfattar den som antifeminin, associerad med lesbiskhet och manshat. En annan studie fann att motstånd mot feminism ofta var förknippade med estetiska värden. Både kvinnor och män uppfattade feminister som oattraktiva.

FI

FI:s partistyrelse. Källa: Feministiskt initiativ.

Sociologi versus biologi

Det är, av lätt insedda skäl, inte lätt att sammanfatta modern feminism som åsiktsriktning, men tre idéer förefaller vara återkommande.
För det första antas det att det inte finns några biologiskt grundade psykologiska skillnader mellan könen. För det andra antas det att könsskillnader i allmänhet är sociala konstruktioner och därför godtyckliga. Sist men inte minst antas det att det existerar en patriarkal maktstruktur som förtrycker kvinnor.
Evolutionspsykologiska förklaringar ser annorlunda ut. Enligt dem finns det reella könsskillnader och dessa kan förklaras med att män och kvinnor är anpassade för delvis olika uppgifter. Kvinnor är mer sällskapliga och empatiska därför att de har huvudansvaret för barnen. Männen är mer aggressiva och risktagande bland annat därför att de ska skydda kvinnor och barn mot främmande män.
Denna teori har också stöd i modern personlighetspsykologi: kvinnor är mer behagliga ("agreeable") än män. Detta skulle kunna förklara varför män dominerar i yrken där konkurrens och risktagande är viktiga egenskaper och varför kvinnor dominerar på områden som premierar empati och omhändertagande.

Hur testar man en dylik hypotes?

Forskning på området indikerar att våra intressen och preferenser påverkas av hormoner framför allt under fosterstadiet. Den amnionvätska som omger pojken innehåller upp till fyra gånger mer testosteron än det fostervatten som omger flickebarnet. Skillnaderna består under barnets uppväxt och efter puberteten har pojken tio gånger mer testosteroner än flickan. Det intressanta är att detta går att mäta: ju mer hormoner, desto större blir skillnaden mellan ringfinger och pekfinger. Inte oväntat har det visat sig att mäns ringfingrar ofta är något längre än deras pekfingrar. Den fråga som forskarna således ställde sig är om feministiska aktivister är mer maskulina än typiska kvinnor. Forskarna bestämde sig för att testa hypotesen på två sätt.
För det första genom att jämföra typiska kvinnors och feministiska aktivisters händer. För det andra genom att använda ett frågeformulär vars uppgift var att mäta respondenternas vilja att konkurrera och dominera.
Forskarna besökte en feministisk konferens i Sverige. Det framgår inte vilken feministisk grupp som konfererade, men Feministiskt initiativ nämns i texten.
Tillvägagångssättet innebar att man satte upp en skylt på vilken aktivisterna kunde läsa: "Besvara några frågor och skanna dina händer och få frukt eller godis som belöning". Forskarna avslöjade inte syftet med studien eftersom de oroade sig över att det kunde leda till ett stort bortfall då många aktivister kunde tänkas sympatisera med en så kallat konstruktivistisk syn på människan.
Efter att ha analyserat enkätsvar och studerat inskannade bilder visade det sig att den uppställda hypotesen var korrekt. De aktivister som hade deltagit i studien var mer maskulina än genomsnittskvinnan. De var mer lika män vad avser fingerlängd och fick högre poäng på dominanstestet än typiska kvinnor.
En möjlig förklaring till varför modern feminism har så svårt att vinna gehör bland vanliga kvinnor skulle således kunna vara typiska kvinnor har svårt att identifiera sig med feminister därför att de sistnämnda upplevs som fysiologiskt och psykologiskt sett mer lika män än kvinnor i allmänhet. Om detta är korrekt, skulle den feministiska paradoxen således kunna förklaras med att typiska kvinnor inte endast vill förbli typiska kvinnor, utan att de också upplever att den feministiska agendan går ut på att de ska bli mer manliga, dvs. mer lika de feministiska aktivisterna.
En implikation av detta resonemang är att teorin om patriarkatet baseras på ett missförstånd, mer precist uttryckt: en förväxling av natur med kultur. Aktivisterna har inte endast delvis andra preferenser än typiska kvinnor, de missförstår också dessa preferensers kausala grund. Anledningen till att feminister tror att kvinnor är manipulerade av patriarkatet, är att de attribuerar skillnaderna mellan dem själva och typiska kvinnor till sociala faktorer som patriarkal maktutövning när dessa i realiteten är biologiskt grundade. Feminister missförstår de egna biologiskt grundade preferenserna som kulturellt orsakade och det är skälet till att de tror att typiska kvinnor har blivit bedragna av ett patriarkat.

Summa summarum

Människan är en varelse som, i likhet med andra djur, reproducerar sig sexuellt och följaktligen har en kropp som möjliggör detta. Att det finns människor som förnekar detta till förmån för teorier enligt vilka könsskillnader är patriarkala uppfinningar vars syfte är att förtrycka kvinnor är förvisso remarkabelt.
Det ska bli intressant att se hur genuspolitiseringen av utbildningssystemet kommer att påverka forskning av denna typ i framtiden. Riksdagsvänstern har, som bekant, beslutat att den högre utbildningen ska jämställdhetsintegreras. I realiteten är den sociala konstruktivismen numera lag i vårt land. Det är inte förbjudet att forska om hormoners inverkan på könspreferenser, men alla statliga myndigheter, inklusive universiteten, är förpliktigade att, åtminstone i administrativa frågor, behandla könsskillnader som sociala konstruktioner. Den som överlever får se.

Sidor

Prenumerera på Front page feed