Samtiden.com

Du är här

När enfalden sätts på pränt - Vänsterpartiet och Irakkriget

PDF version

Det USA-ledda angreppet mot Irak har fått diktaturkramarna i forna vpk att vädra morgonluft. SAMTIDEN granskar i denna artikel de av kommunisterna anförda argumenten mot Irak-kriget. Enligt (v) åberopar sig USA och Storbritannien på fem skäl när de rättfärdigar sitt angrepp mot Irak:

  • Saddam Husseins regim är inte demokratisk och bryter mot mänskliga rättigheter.
  • Saddam Hussein har angripit grannländerna.
  • Saddam Hussein har angripit delar av sin egen befolkning.
  • Saddam Hussein har förbindelse med Usama bin Ladin och al-qaida.
  • Saddam Husseins regim innehar massförstörelsevapen.

Enligt den kommunistiska argumenteringen är samtliga dessa argument otillräckliga:

Inget av dessa argument kan anses vara tillräckligt anledning för att inleda det krig och de omfattande brott mot freden som nu inletts såvida man inte fullständigt omtolkat folkrätten och menar att man kan föra preventiva krig mot misshagliga regimer och menar att USA och Storbritannien är den instans som ensamma har att avgöra vad som ska bedömas som misshagligt. Därmed har hela FN-systemet negligerats.

Låt oss därför granska den kommunistiska motargumentationen i detalj.

Saddam Husseins regim är inte demokratisk och bryter mot mänskliga rättigheter. Att Saddams regim är odemokratisk och bryter mot mänskliga rättigheter är inget argument för krig. Går man igenom exempelvis några årgångar av årsrapporterna från Amnesty International och Human Rights Watch finner man en strid ström odemokratiska regimer som bryter mot mänskliga rättigheter, varav för övrigt åtskilliga stötts eller stöds av USA. Det går inte att bomba bort alla dessa regimer. Demokrati måste byggas underifrån och brott mot mänskliga rättigheter kan inte bekämpas genom att folkrätten kränks.

SAMTIDENs kommentar. Det är naturligtvis korrekt att det inte är möjligt "att bomba bort alla dessa regimer". Kina är ett exempel. Det är inte möjligt att "bomba bort" det kinesiska enpartisystemet, eftersom Kina är en kärnvapenstat. Det är dock inte särskilt svårt att uppbringa exempel som motbevisar det kommunistiska argumentet:

  • Talibanregimen i Afghanistan förbjöd barn att leka, arkebuserade kvinnor och stenade homosexuella. Regimen störtades med våld av USA.
  • Under kriget på Balkan pågick etnisk rensning i Bosnien och Kosovo, en politik som stoppades bl.a. av amerikanska kryssningsmissiler.
  • De tyska nazisterna störtade Europa i krig och försökte utrota kontinentens judar. Utan amerikansk intervention hade Hitler med stor sannolikhet lyckats.

Det intressanta med detta argument är inte endast att det framförs i protest mot ett seriöst menat försök att störta en av världens obehagligaste diktaturer, utan att det torgförs av ett parti som har ett ungdomsförbund som öppet stöder terroristorganisationer världen över.

Saddam Hussein har angripit grannländerna. Irak är idag är mer försvagat än någonsin. Ingen seriös bedömare anser att Irak utgör något hot mot sina grannar. Däremot innebär kriget ökad osäkerhet i regionen. När Saddam Hussein gick till angrepp mot Iran stöddes Saddam Hussein av USA.

SAMTIDENs kommentar. Påståendet ""Irak är idag är mer försvagat än någonsin" är inget argument mot tesen "Saddam Hussein har angripit grannländerna". Det sistnämnda argumentet har till uppgift att visa att Iraks ledare har imperialistiska ambitioner. Att Irak idag är inkapabelt att föra krig mot sina grannländer, beror ju på att Saddam Hussein förlorade slaget om Kuwait - ett krig som kommunisterna i (v) häftigt motsatte sig under förespeglingen att det kränkte folkrätten.
från detta är det förvisso korrekt att ingen tror att Irak idag har planer på att iscensätta en storskalig invasion av Iran eller Kuwait, men det är heller inte det problemet handlar om. Frågan är om Iraks diktator Saddam Hussein har ambition och möjlighet att utveckla massförstörelsevapen. Seriösa bedömare anser att Saddam Hussein har så beskaffade ambitioner och att Irak dessutom besitter den för uppgiften erforderliga teknisk-vetenskapliga expertisen.
Att USA stödde Irak under kriget mot Iran, är knappast ett argument i sakfrågan.

Saddam Hussein har angripit delar av sin egen befolkning. När Saddam Hussein gick till angrepp mot landets kurdiska befolkning och det framlades ett förslag till resolution i FN som skulle fördöma detta angrepp gick USA emot denna resolution. Man var då bundsförvant med Irak i kriget mot Iran. Saddam Hussein är en fähund, men det finns många sådana. USA ska inte få bestämma vilka fähundar som ska bombas och vilka som ska sitta kvar.

SAMTIDENs kommentar. Inte heller detta motargument tillför särskilt mycket nytt i sakfrågan. Argumentet baseras på det smått bisarra antagandet att USA har samma regering idag som under 80-talet. Man undrar i sitt stilla sinne om kommunister läser dagstidningar. Vidare: om det var fel av USA att backa upp Irak under kriget mot Iran, är det väl bara bra att dagens USA-administration har tagit ställning mot Saddam Hussein?
Kommunisterna hävdar att "USA ska inte få bestämma vilka fähundar som ska bombas och vilka som ska sitta kvar", istället är det upp till FN att fatta dylika beslut. Detta är en klassisk vänsterinvändning som dock inte verkar ha några större praktiska implikationer. Trots att USA hade FN:s välsignelse för sitt angrepp mot Afghanistan, protesterade (v) på sedvanligt vis på gator och torg och i riksdagen.

Saddam Hussein har förbindelse med Usama bin Ladin och al-qaida.  Att Saddam Hussein skulle ha haft förbindelse med al-qaida är vare sig belagt eller sannolikt. Sekulariserade diktatorer och religiösa fanatiker har mycket lite gemensamt. Kampen mot terrorismen försvåras i och med krigsutbrottet.

SAMTIDENs kommentar. Detta argument är korrekt: det är inte belagt bortom allt tvivel att Saddam Hussein samarbetar med Usama bin Laden. Argumentet härför - "Sekulariserade diktatorer och religiösa fanatiker har mycket lite gemensamt" - är dock inte särskilt imponerande. USA backade som bekant upp muslimska rebeller under den sovjetiska ockupationen av Afghanistan. Det som fogade samman det muslimska motståndet mot den sovjetiska ockupationsmakten var för övrigt inte en överenskommen vision om hur det framtida Afghanistan skulle gestaltas, utan det faktum att man hade en gemensam fiende. Det är en viktig förklaring till att man började slåss inbördes efter det att Sovjet dragit sig tillbaka.
Usama bin Laden är förvisso inte medlem i Saddam Husseins fan club, men det innebär naturligtvis inte att de inte kan samarbeta i kampen mot USA. USA är Iraks och Al Qaidas gemensamma fiende, deras huvudfiende. Företrädare för Al Qaida har önskat irakierna lycka i kriget mot USA och uppmanat muslimer världen över att stödja Irak.

Saddam Husseins regim innehar massförstörelsevapen. Att Saddam Hussein har haft massförstörelsevapen är belagt. Han har fått dem från de länder som nu angriper honom för att han har dem. Storbritannien hjälpte Saddam Hussein med att bygga upp en kemisk fabrik för produktion av giftgas. Den brittiska regeringen blev varnade men avfärdade varningarna. Vapeninspektörerna förklarade den 7 mars att samarbetet mellan dem och den irakiska regeringen fungerar allt bättre. Man har funnit missiler som har en räckvidd som är något större än vad som är tillåtet. Dessa håller på att förstöras. Vapeninspektörerna har velat ha mer tid mer tid för att kunna genomföra avväpningen av den irakiska regimen. Hans Blix har talat om några månader för att kunna föra vapeninspektörernas arbete till slut. USA och Storbritannien har inte låtit vapeninspektörerna göra detta. USA och Storbritannien brist på tålamod och krigsiver kommer nu att kosta tusentals människor livet.

SAMTIDENs kommentar. Varifrån Iraks massförstörelsevapen kommer är knappast ett argument i sakfrågan. Frågan är om Saddam Hussein skall ges möjlighet eller nekas möjlighet att presidera över en kärnvapenstat. Hur Saddam Hussein förvärvar sina missiler är i sammanhanget ointressant.
kräver, i likhet med diktatorn i Bagdad, mer tid. Hur mycket tid, frågar man sig. FN har försökt demilitarisera Irak i över 12 år. Under denna period har Irakierna inte precis gjort sig kända för sin samarbetsvilja, vilket följande tabell åskådliggör: