Samtiden.com

Du är här

Till frågan om en könsneutral äktenskapslagstiftning

PDF version

En statlig utredning har nyligen föreslagit att äktenskapsbalken bör vara könsneutral. Män skall kunna gifta sig med män och kvinnor med kvinnor. Frågan är dock känslig. När Sifo ställde frågan om homosexuella bör ges möjlighet att gifta sig, svarade 59 procent ja. Över 40 procent av de svarande var alltså inte odelat positiva till homoäktenskap. Bland de politiska partierna är stödet större. Socialdemokraterna är för, liksom Vänsterpartiet och de borgerliga partierna - minus det lilla kristdemokratiska partiet.

Naturligt eller onaturligt?

Homosexualitet är ett exempel på naturlig variation. Att vissa människor är homosexuella, medan andra är heterosexuella är lika naturligt som att somliga är blåögda, medan andra är brunögda. Det är förvisso sant att den överväldigande majoriteten av befolkningen är heterosexuell, men det är inget argument i naturlighetsfrågan. Det faktum att 90 procent av befolkningen är högerhänt innebär inte att vänsterhänthet är något sjukligt.

Kristdemokraterna

De som motsätter sig en könsneutral äktenskapsbalk måste alltså finna andra grunder att basera sitt motstånd på. Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund har presenterat en rad argument för att bevara den existerande åtskillnaden mellan äktenskap och partnerskap. Enligt ett argument är äktenskapet tusentals år gammalt och omfattas av alla religioner och kulturer. Det faktum att något är uråldrigt är dock knappast ett tillräckligt argument för att bevara det. Kvinnor har förtryckts sedan urminnes tider. Människan har krigat alltsedan skapelsens begynnelse. Det moderna samhället representerar en relativt kort tidsperiod i mänsklighetens historia. Läsaren kan säkert fylla på med egna exempel. Hägglund behandlar mänskligheten som statstelevisionens populära långkörare Antikrundan hanterar antikviteter. Ett annat av Hägglunds argument ser ut på följande sätt:

Vi kristdemokrater anser inte att staten ska vara neutral till vilken grundläggande struktur vi ska bygga vårt samhälle på. Vi kristdemokrater anser att familjen är en grundläggande byggsten i ett gott samhälle.

Den första meningen är en tämligen omständlig omskrivning av påståendet "Politiker skall bestämma hur människor skall leva". Låt oss därför kika lite närmare på den efterföljande satsen. Det är förvisso sant att "familjen är en grundläggande byggsten i ett gott samhälle", men på vilket sätt skulle en könsneutral äktenskapsbalk förändra detta? Det blir ju inte fler homosexuella därför att man ändrar lagen. Fler människor har väl inte blivit vänsterhänta när skolan avskaffade kravet att alla elever skall skriva med höger hand? Inte heller förefaller det rimligt att anta att heterosexuella par skulle uppleva äktenskapet som mindre meningsfullt om också homosexuella tillåts gifta sig. Eller tror Hägglund att heterosexuella bildar familj därför att homosexuella inte får göra det?

Fler argument anför Hägglund inte. Istället försöker han staga upp sin tes med genom att föra fram påståenden som inte har någon direkt relation till den tes som han driver. Han säger "Får man tro flera politiska ungdomsförbund är ju det bara en tidsfråga innan polygama förhållanden också ska inrymmas i äktenskapsbegreppet". Uttryckt på ett annat sätt: om vi accepterar homoäktenskap, tvingas vi snart acceptera polygami. Frågan är emellertid varför vi skulle bli tvingade att göra det. Det är möjligt att frågan kommer upp på bordet i framtiden, men då får vi väl ta tag i det då. Annars skulle vi ju kunna förbjuda heterosexuella från att gifta sig därför att det kan medföra att homosexuella vill göra det. Hägglund hävdar också att barn riskerar att fara illa om mamma och pappa är samkönade. Han blandar här ihop två olika frågeställningar och insinuerar att om man är för homoäktenskap, är man också positiv till att homosexuella par skaffar barn. Detta är naturligtvis nonsens. Man kan mycket väl anse att äktenskapsbalken bör vara könsneutral och samtidigt vara av den uppfattningen att barn mår bäst av att ha en mamma och en pappa. Det ena utesluter inte det andra.

Hägglunds argument är så undermåliga att det alltså finns anledning att misstänka att han inte har redovisat sina reella motiv.

Hägglunds verkliga motiv

Sanningen om Hägglunds aversioner är att de är ideologiskt-religiöst betingade. Det är vidskeplighet som driver den kristdemokratiske partiledaren. Han vill förbjuda homoäktenskap därför att han tror att Gud har förbjudit homosexuella från att gifta sig. Det goda samhället kan dock inte vila på religiös grund. Homosexuella har alltid funnits och kommer alltid att finnas och det kan knappast vara våra folkvaldas uppgift att krångla till deras liv i onödan.